Ski-Koldotn (a) 1977/78 F

Friendly- Sunday 14 May 1978 in Oslo

Ski-Koldotn 0.
Wolves 4 (Rafferty, Moss, Black, Daley).